Sunday, July 21, 2024
Homeงานราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขยายเวลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 – 26 กันยายน 2566

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 1. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 1. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
  คอมพิวเตอร์
  -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ
  -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 – 26 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ปไซต์ https://dss.thaijobjob.com

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments